top of page

Algemene Voorwaarden

 1. HCZ zal er voor zorg dragen dat alle borden, vlaggen en andere zaken die zijn overeengekomen in de sponsportovereenkomst op een juiste manier worden geplaatst in of rondom het complex van HCZ.
   

 2. Reclame borden dienen uitsluitend te worden gemaakt door de firma de Kleine, volgens de specificaties die door de HCZ zijn vastgelegd. De minimale afmeting van de borden is 3 meter en ieder veelvoud hiervan.
   

 3. Kosten voor ontwerp en productie van de reclame borden, vlaggen en overige uitingen zijn, tenzij anders overeengekomen, te allen tijde voor rekening van de sponsor.
   

 4. HCZ is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht door derden aan borden, vlagen en andere zaken die overeengekomen en geplaatst zijn in of rondom het complex van HCZ. Bij beschadigingen van deze reclame-uitingen kan HCZ van de sponsor eisen dat deze zorg draagt voor spoedige reparatie of vervanging.
   

 5. De looptijd van de sponsorovereenkomst is drie jaren. Deze overeenkomst kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd en eindigt door schriftelijke opzegging tegen het einde van de overeengekomen periode per aangetekende brief en met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
   

 6. De sponsorovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van die jaren, als deze niet door een der partijen op de voorgeschreven wijze is opgezegd. Als de sponsor in de zin van de wet een consument is, wordt de sponsorovereenkomst omgezet in een sponsorovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij deze uiterlijk twee maanden voor het einde van de sponsorovereenkomst per aangetekende brief is opgezegd dan wel tijdens de verlengde periode wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Icon-maakt-werk.png
bottom of page